LiOA Power Stabilizer - မွနျမာ
LiOA Power Stabilizer အိမ်တွင်းနှင့်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ, ရန်ကင်း
40,000 Ks
Kenbo Generator - မွနျမာ
Kenbo Generator အိမ်တွင်းနှင့်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ, ရန်ကင်း
2.00 LKs
T-Home Fridge - မွနျမာ
T-Home Fridge အိမ်တွင်းနှင့်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ, ရန်ကင်း
2.50 LKs
Dry Chemical Fire Extinguisher - မွနျမာ
Dry Chemical Fire Extinguisher အိမ်တွင်းနှင့်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ, ရန်ကင်း
26,000 Ks
Tissue Box - မွနျမာ
Tissue Box အိမ်တွင်းနှင့်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ, ရန်ကင်း
3,200 Ks
Mistral Electric Baking Oven - မွနျမာ
Mistral Electric Baking Oven အိမ်တွင်းနှင့်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ, ရန်ကင်း
70,000 Ks
Panasonic Refrigerator - မွနျမာ
Panasonic Refrigerator အိမ်တွင်းနှင့်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ, ရန်ကင်း
2.00 LKs