စကပ္ - မြန်မာ
စကပ္ အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အထည္မ်ား, ရန္ကုန္
3,900 Ks
ဇာအက်ႌ - မြန်မာ
ဇာအက်ႌ အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အထည္မ်ား, ရန္ကုန္
5,200 Ks