2003 Mitsubishi Fuso  - မြန်မာ
2003 Mitsubishi Fuso ကုန္ကားႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္သံုးယာဥ္မ်ား, ရန္ကုန္
260.00 LKs
1997 Toyota Light Truck - မြန်မာ
1997 Toyota Light Truck ကုန္ကားႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္သံုးယာဥ္မ်ား, ရန္ကုန္
95.00 LKs
2004 Hyundai County - မြန်မာ
2004 Hyundai County ကုန္ကားႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္သံုးယာဥ္မ်ား, ရန္ကုန္
192 Ks
2006 Nissan Vanette - မြန်မာ
2006 Nissan Vanette ကုန္ကားႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္သံုးယာဥ္မ်ား, ရန္ကုန္
115.00 LKs
2007 Daihatsu Hijet - မြန်မာ
2007 Daihatsu Hijet ကုန္ကားႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္သံုးယာဥ္မ်ား, ရန္ကုန္
76.00 LKs
2006 Daihatsu Hijet - မြန်မာ
2006 Daihatsu Hijet ကုန္ကားႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္သံုးယာဥ္မ်ား, ရန္ကုန္
74.00 LKs
2007 Subaru Sambar - မြန်မာ
2007 Subaru Sambar ကုန္ကားႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္သံုးယာဥ္မ်ား, တာေမြ
63 Ks
2005 Hyundai County - မြန်မာ
2005 Hyundai County ကုန္ကားႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္သံုးယာဥ္မ်ား, ရန္ကုန္
215.00 LKs