အမႈိုက္ပံုး - မြန်မာ
အမႈိုက္ပံုး ဥယ်ာဥ္ျခံသံုးပစၥည္းမ်ား, လႈိင္သာယာ
28,800 Ks
Diaper - မြန်မာ
Diaper အရုပ္ႏွင့္ကေလးအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
900 Ks
အုပ္ေဆာင္းအေသး - မြန်မာ
အုပ္ေဆာင္းအေသး အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, လႈိင္သာယာ
2,000 Ks
ဇကာ၀ိုင္း - မြန်မာ
ဇကာ၀ိုင္း အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, လႈိင္သာယာ
3,200 Ks
ေရခြက္ - မြန်မာ
ေရခြက္ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, လႈိင္သာယာ
1,800 Ks