ငါး - မြန်မာ
ငါး အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, လမ္းမေတာ္
20,000 Ks
X-fit 23 in 1 Machine - မြန်မာ
X-fit 23 in 1 Machine အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, ကမာရြတ္
50,000 Ks
Mountain Bikes - မြန်မာ
Mountain Bikes စက္ဘီးႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, မရမ္းကုန္း
2.60 LKs
Electro Acoustic Guitar - မြန်မာ
Electro Acoustic Guitar ဂီတတူရိယာပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
1.50 LKs
လမ္းေလ်ွာက္စက္ - မြန်မာ
လမ္းေလ်ွာက္စက္ အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, ေထာက္ၾကံ႕
80,000 Ks
BMX Bike - မြန်မာ
BMX Bike စက္ဘီးႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, ေျမာက္ဒဂံု
3.00 LKs