ဆိုဖာကုတင္ - မြန်မာ
ဆိုဖာကုတင္ ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
3.00 LKs
သံကုတင္ - မြန်မာ
သံကုတင္ ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, ေဒါပံု
1.10 LKs
ကၽြန္းဆက္​တီ - မြန်မာ
ကၽြန္းဆက္​တီ ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
3.50 LKs
ဆိုဖာဆက္တီ - မြန်မာ
ဆိုဖာဆက္တီ ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
2.50 LKs
ဗီဒို - မြန်မာ
ဗီဒို ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, ေျမာက္ဒဂံု
60,000 Ks
ဗီဒို - မြန်မာ
ဗီဒို ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
95,000 Ks