ဝက္အူေခ်ာင္း - မြန်မာ
ဝက္အူေခ်ာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, ရန္ကုန္
16,000 Ks
ဝက္ေခါက္ေၾကာ္ - မြန်မာ
ဝက္ေခါက္ေၾကာ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, ရန္ကုန္
16,000 Ks
ပုဇြန္​ခ်ဥ္​ - မြန်မာ
ပုဇြန္​ခ်ဥ္​ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, အလုံ
2,500 Ks
ဝက္​သားခ်ဥ္​ - မြန်မာ
ဝက္​သားခ်ဥ္​ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, ရန္ကုန္
4,000 Ks
Cheese Crepe - မြန်မာ
Cheese Crepe စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, ရန္ကုန္
3,000 Ks
Avocado Crepe - မြန်မာ
Avocado Crepe စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, ရန္ကုန္
3,000 Ks