ေဇာင္းယို - မြန်မာ
ေဇာင္းယို စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, ရန္ကုန္
2,500 Ks
မက္မန္းေပါင္း - မြန်မာ
မက္မန္းေပါင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, ရန္ကုန္
3,000 Ks
၀က္ေၿမစာဥ - မြန်မာ
၀က္ေၿမစာဥ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, ရန္ကုန္
4,000 Ks
အာတာလြတ္ေၾကာ္ - မြန်မာ
အာတာလြတ္ေၾကာ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, လမ္းမေတာ္
1,200 Ks
လယ္ခရု - မြန်မာ
လယ္ခရု စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, ရန္ကုန္
5,000 Ks