အထည္ျဖတ္စက္ - မြန်မာ
အထည္ျဖတ္စက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, ရန္ကုန္
1.60 LKs
Smart Finger Print Attendance Machine - မြန်မာ
Smart Finger Print Attendance Machine စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, ေက်ာက္တံတား
1.98 LKs
Phone Service Tools - မြန်မာ
Phone Service Tools စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, ပုဇြန္ေတာင္
90,000 Ks
Leica Swiss Tech Laser Meter - မြန်မာ
Leica Swiss Tech Laser Meter စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, ပုဇြန္ေတာင္
2.30 LKs
Money Counting Machine - မြန်မာ
Money Counting Machine စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, သာေကတ
6.00 LKs
End-Date Marine Flesh Light - မြန်မာ
End-Date Marine Flesh Light စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, ဒဂံုအေရွ႕ပိုင္း
6.00 LKs
Gate Control - မြန်မာ
Gate Control စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, ကမာရြတ္
19.00 LKs