အပ္ခ်ဳပ္စက္ - မြန်မာ
အပ္ခ်ဳပ္စက္ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, သာေကတ
1.10 LKs
ႀကိတ္​စက္​ - မြန်မာ
ႀကိတ္​စက္​ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ေတာင္ဥကၠလာပ
60,000 Ks
အဝတ္လွန္းခ်ိတ္ - မြန်မာ
အဝတ္လွန္းခ်ိတ္ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
3,500 Ks
Panasonic Display Cooler - မြန်မာ
Panasonic Display Cooler အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
6.00 LKs
မီးပူ - မြန်မာ
မီးပူ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
80,000 Ks
Pressure Cooker - မြန်မာ
Pressure Cooker အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ေတာင္ဥကၠလာပ
30,000 Ks
Philips Iron - မြန်မာ
Philips Iron အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
80,000 Ks