ဆိုဖာ + မွန္စားပြဲ - မြန်မာ
ဆိုဖာ + မွန္စားပြဲ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
30,000 Ks
Hisense Air Con  3hp - မြန်မာ
Hisense Air Con 3hp အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ဒဂံုအေရွ႕ပိုင္း
4.50 LKs
1 Door Samsonic Refrigerator - မြန်မာ
1 Door Samsonic Refrigerator အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
85,000 Ks
1HP Starway Air-Con - မြန်မာ
1HP Starway Air-Con အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
1.30 LKs
တံခါးျခင္လံုဇကာ - မြန်မာ
တံခါးျခင္လံုဇကာ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
7,000 Ks
Samsung Washing Machine - မြန်မာ
Samsung Washing Machine အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
1.25 LKs