ီDesktop HDD 1000GB - မွနျမာ
ီDesktop HDD 1000GB ကွန်ပျူတာဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, မင်္ဂလာတောင်ညွန့်
38,000 Ks
HP Monitor - မွနျမာ
HP Monitor ကွန်ပျူတာဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, ရန်ကုန်
30,000 Ks
Laptop Hard Disk 500GB - မွနျမာ
Laptop Hard Disk 500GB ကွန်ပျူတာဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, ပုဇွန်တောင်
30,000 Ks
Laptop Memory DDR3 2GB - မွနျမာ
Laptop Memory DDR3 2GB ကွန်ပျူတာဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, ပန်းဘဲတန်း
10,000 Ks
Laptop Memory DDR3 4GB - မွနျမာ
Laptop Memory DDR3 4GB ကွန်ပျူတာဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, ပုဇွန်တောင်
18,000 Ks
MSI Motherboard - မွနျမာ
MSI Motherboard ကွန်ပျူတာဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, ဒဂုံတောင်ပိုင်း
17,000 Ks
Laptop Internal Hard Disk 500GB - မွနျမာ
Laptop Internal Hard Disk 500GB ကွန်ပျူတာဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, ပုဇွန်တောင်
30,000 Ks