ဆံုဆီ  - မြန်မာ
ဆံုဆီ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, အလုံ
70,000 Ks
မိတၱဴကူးစက္ - မြန်မာ
မိတၱဴကူးစက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, လွည္းကူး
4.80 LKs