​ေၾကး​ေစတီ - မြန်မာ
​ေၾကး​ေစတီ အႏုပညာႏွင့္ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
30,000 Ks
My Yangon My Home Festival Catalogue - မြန်မာ
My Yangon My Home Festival Catalogue အႏုပညာႏွင့္ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ား, လမ္းမေတာ္
35,000 Ks
Posters - မြန်မာ
Posters အႏုပညာႏွင့္ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ား, လမ္းမေတာ္
5,000 Ks
Postcards - မြန်မာ
Postcards အႏုပညာႏွင့္ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
1,000 Ks