ဂါဝန္အနီ - မြန်မာ
ဂါဝန္အနီ အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အထည္မ်ား, ရန္ကုန္
18,500 Ks