ခါးတိုအက်ႌ - မြန်မာ
ခါးတိုအက်ႌ အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အထည္မ်ား, ရန္ကုန္
5,500 Ks
ည၀တ္အက်ႌ - မြန်မာ
ည၀တ္အက်ႌ အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အထည္မ်ား, ရန္ကုန္
3,800 Ks
ဆြဲသားအက်ႌ - မြန်မာ
ဆြဲသားအက်ႌ အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အထည္မ်ား, ရန္ကုန္
7,000 Ks