ခ်ီပြန္အက်ႌ - မြန်မာ
ခ်ီပြန္အက်ႌ အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အထည္မ်ား, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
6,000 Ks
ဇာအက်ႌ - မြန်မာ
ဇာအက်ႌ အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အထည္မ်ား, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
2,800 Ks
ေဘာင္းဘီရွည္ - မြန်မာ
ေဘာင္းဘီရွည္ အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အထည္မ်ား, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
3,800 Ks