ဇာဂါဝန္ - မြန်မာ
ဇာဂါဝန္ အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အထည္မ်ား, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
13,500 Ks
ဇာလက္စကအက်ႌ - မြန်မာ
ဇာလက္စကအက်ႌ အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အထည္မ်ား, မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
5,600 Ks
ဇာအက်ႌ - မြန်မာ
ဇာအက်ႌ အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အထည္မ်ား, မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
2,800 Ks