ဇာစကပ္ - မြန်မာ
ဇာစကပ္ အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အထည္မ်ား, ရန္ကုန္
18,000 Ks