ပိတ္ေဖါက္ဇာ - မြန်မာ
ပိတ္ေဖါက္ဇာ အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အထည္မ်ား, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
8,000 Ks
ဂါဝန္ရွည္ - မြန်မာ
ဂါဝန္ရွည္ အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အထည္မ်ား, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
13,000 Ks
မိုးကာအက်ႌ - မြန်မာ
မိုးကာအက်ႌ အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အထည္မ်ား, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
3,200 Ks
အလြင့္ဂါ၀န္ - မြန်မာ
အလြင့္ဂါ၀န္ အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အထည္မ်ား, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
13,000 Ks