ဆင္ပတ္ထဘီ - မြန်မာ
ဆင္ပတ္ထဘီ အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အထည္မ်ား, ရန္ကုန္
3,600 Ks