တီရွပ္အက်ႌ - မြန်မာ
တီရွပ္အက်ႌ အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အထည္မ်ား, ရန္ကုန္
2,200 Ks
ခါးတိုအက်ႌ - မြန်မာ
ခါးတိုအက်ႌ အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အထည္မ်ား, ရန္ကုန္
3,000 Ks
ဇာဝမ္းဆက္ - မြန်မာ
ဇာဝမ္းဆက္ အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အထည္မ်ား, ဗိုလ္တစ္ေထာင္
30,000 Ks
Body Fit Long Dress - မြန်မာ
Body Fit Long Dress အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အထည္မ်ား, ၿမိတ္
10,000 Ks