ဝမ္းဆက္အက်ႌ - မြန်မာ
ဝမ္းဆက္အက်ႌ အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အထည္မ်ား, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
5,700 Ks