ေခ်ာင္းသာခရီးစဥ္ - မြန်မာ
ေခ်ာင္းသာခရီးစဥ္ ခရီးသြားျခင္း၊ ပြဲႏွင့္ လက္မွတ္မ်ား, ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး
80,000 Ks
2017 New Year Party at Gaw Yan Gyi Island - မြန်မာ
2017 New Year Party at Gaw Yan Gyi Island ခရီးသြားျခင္း၊ ပြဲႏွင့္ လက္မွတ္မ်ား, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
70,000 Ks
Vintage Countdown Party Ticket - မြန်မာ
Vintage Countdown Party Ticket ခရီးသြားျခင္း၊ ပြဲႏွင့္ လက္မွတ္မ်ား, ဗိုလ္တစ္ေထာင္
13,000 Ks