ေခ်ာင္းသာခရီးစဥ္ - မြန်မာ
ေခ်ာင္းသာခရီးစဥ္ ခရီးသြားျခင္း၊ ပြဲႏွင့္ လက္မွတ္မ်ား, ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး
80,000 Ks
2017 New Year Party at Gaw Yan Gyi Island - မြန်မာ
2017 New Year Party at Gaw Yan Gyi Island ခရီးသြားျခင္း၊ ပြဲႏွင့္ လက္မွတ္မ်ား, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
70,000 Ks
Open Mic Night @ 7th Joint - မြန်မာ
Open Mic Night @ 7th Joint ခရီးသြားျခင္း၊ ပြဲႏွင့္ လက္မွတ္မ်ား, ဗိုလ္တစ္ေထာင္
0 Ks
Tuesday Snippets @ Pansodan Gallery - မြန်မာ
Tuesday Snippets @ Pansodan Gallery ခရီးသြားျခင္း၊ ပြဲႏွင့္ လက္မွတ္မ်ား, ေက်ာက္တံတား
0 Ks