​ေဘစင္​​ေႂကြဇလံု​ - မြန်မာ
​ေဘစင္​​ေႂကြဇလံု​ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, သဃၤန္းကၽြန္း
10,000 Ks
Digital Dial Scale - မြန်မာ
Digital Dial Scale စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, သဃၤန္းကၽြန္း
0 Ks
Sewing Machine - မြန်မာ
Sewing Machine စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, သဃၤန္းကၽြန္း
75,000 Ks
BODA Aluminium ျဖတ္စက္ - မြန်မာ
BODA Aluminium ျဖတ္စက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, သဃၤန္းကၽြန္း
65,000 Ks
Lieber UPS - မြန်မာ
Lieber UPS စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, သဃၤန္းကၽြန္း
12.00 LKs
Commercial Power Distribution Board - မြန်မာ
Commercial Power Distribution Board စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, သဃၤန္းကၽြန္း
20.00 LKs