တံခါးႏွစ္ခ်က္ - မြန်မာ
တံခါးႏွစ္ခ်က္ ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, သဃၤန္းကၽြန္း
100,000 Ks
ထမင္းစားပြဲ - မြန်မာ
ထမင္းစားပြဲ ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, သဃၤန္းကၽြန္း
8,000 Ks
Seven In One Purpose Shovel Tools - မြန်မာ
Seven In One Purpose Shovel Tools ဥယ်ာဥ္ျခံသံုးပစၥည္းမ်ား, သဃၤန္းကၽြန္း
15,000 Ks
ကၽြန္းစတီ - မြန်မာ
ကၽြန္းစတီ ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, သဃၤန္းကၽြန္း
10.00 LKs
National Washing Machine - မြန်မာ
National Washing Machine အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, သဃၤန္းကၽြန္း
85,000 Ks