ဂ်ပန္အပ္ခ်ဳပ္စက္ - မြန်မာ
ဂ်ပန္အပ္ခ်ဳပ္စက္ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, သဃၤန္းကၽြန္း
80,000 Ks
ေရစိုခံ အခင္း - မြန်မာ
ေရစိုခံ အခင္း အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, သဃၤန္းကၽြန္း
10,000 Ks
National Washing Machine - မြန်မာ
National Washing Machine အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, သဃၤန္းကၽြန္း
85,000 Ks
မီးအားျမင့္စက္ - မြန်မာ
မီးအားျမင့္စက္ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, သဃၤန္းကၽြန္း
6.00 LKs
Kangaroo Water Cooler - မြန်မာ
Kangaroo Water Cooler အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, သဃၤန္းကၽြန္း
100,000 Ks
Panasonic Electric Home Shower - မြန်မာ
Panasonic Electric Home Shower အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, သဃၤန္းကၽြန္း
1.50 LKs