တံခါးႏွစ္ခ်က္ - မြန်မာ
တံခါးႏွစ္ခ်က္ ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, သဃၤန္းကၽြန္း
100,000 Ks
ထမင္းစားပြဲ - မြန်မာ
ထမင္းစားပြဲ ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, သဃၤန္းကၽြန္း
8,000 Ks
ကၽြန္းစတီ - မြန်မာ
ကၽြန္းစတီ ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, သဃၤန္းကၽြန္း
10.00 LKs
ကုတင္ - မြန်မာ
ကုတင္ ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, သဃၤန္းကၽြန္း
80,000 Ks
Counter Table - မြန်မာ
Counter Table ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, သဃၤန္းကၽြန္း
2.00 LKs
Office Chair - မြန်မာ
Office Chair ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, သဃၤန္းကၽြန္း
30,000 Ks