ကၽြန္းကုတင္ - မြန်မာ
ကၽြန္းကုတင္ ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, တာေမြ
2.00 LKs
ဆိုဖာဆက္​တီ  - မြန်မာ
ဆိုဖာဆက္​တီ ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, တာေမြ
2.20 LKs
Elba One Door Refrigerator - မြန်မာ
Elba One Door Refrigerator အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, တာေမြ
75,000 Ks
Toshiba Refrigerator - မြန်မာ
Toshiba Refrigerator အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, တာေမြ
55,000 Ks
Samsung Washing Machine - မြန်မာ
Samsung Washing Machine အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, တာေမြ
67,000 Ks
Dinning Table And Chair - မြန်မာ
Dinning Table And Chair ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, တာေမြ
85,000 Ks