အမႈိုက္ပံုး - မြန်မာ
အမႈိုက္ပံုး ဥယ်ာဥ္ျခံသံုးပစၥည္းမ်ား, လႈိင္သာယာ
28,800 Ks
ဇလံုအမဲ - မြန်မာ
ဇလံုအမဲ ဥယ်ာဥ္ျခံသံုးပစၥည္းမ်ား, လႈိင္သာယာ
3,500 Ks
အမႈိက္ပံုး - မြန်မာ
အမႈိက္ပံုး ဥယ်ာဥ္ျခံသံုးပစၥည္းမ်ား, လႈိင္သာယာ
42,000 Ks
Plastic ေရပံုး - မြန်မာ
Plastic ေရပံုး ဥယ်ာဥ္ျခံသံုးပစၥည္းမ်ား, လႈိင္သာယာ
6,000 Ks
Booster Water Pump - မြန်မာ
Booster Water Pump ဥယ်ာဥ္ျခံသံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
70,000 Ks
Thazin Flowers - မြန်မာ
Thazin Flowers ဥယ်ာဥ္ျခံသံုးပစၥည္းမ်ား, ေတာင္ဥကၠလာပ
1,000 Ks
ေဂၚၿပား - မြန်မာ
ေဂၚၿပား ဥယ်ာဥ္ျခံသံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
3,000 Ks