ပန္းထိုးစက္ - မြန်မာ
ပန္းထိုးစက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, တာေမြ
100,000 Ks
အပ္ခ်ဳပ္စက္ - မြန်မာ
အပ္ခ်ဳပ္စက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, တာေမြ
75,000 Ks
Supreme Couple T Shirt - မြန်မာ
Supreme Couple T Shirt လက္ကားေရာင္းခ်မႈမ်ား, တာေမြ
2,200 Ks
Gerber Apple Juice  - မြန်မာ
Gerber Apple Juice စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, တာေမြ
6,000 Ks