ကဏန္းဟင္း - မြန်မာ
ကဏန္းဟင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, တာေမြ
7,000 Ks
Korean Sushi - မြန်မာ
Korean Sushi စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, တာေမြ
1,300 Ks