ရာဘာ အိပ္ထ မတင္ - မြန်မာ
ရာဘာ အိပ္ထ မတင္ အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, ကမာရြတ္
10,000 Ks
Golf Set - မြန်မာ
Golf Set အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, ရန္ကုန္
2.50 LKs
Golf Set - မြန်မာ
Golf Set အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, ဒဂံုဆိပ္ကမ္း
2.50 LKs
Portable Gym Set (22 ways) - မြန်မာ
Portable Gym Set (22 ways) အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, ပုဇြန္ေတာင္
65,000 Ks
Inline Stake Shoe - မြန်မာ
Inline Stake Shoe အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, မရမ္းကုန္း
55,000 Ks
Treadmill - မြန်မာ
Treadmill အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, ျပည္ၾကီးတံခြန္
100,000 Ks
Running machine - မြန်မာ
Running machine အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, တာေမြ
2.30 LKs