လမ္းေလွ်ာက္စက္ - မြန်မာ
လမ္းေလွ်ာက္စက္ အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, ၾကည္႕ၿမင္တိုင္
1.30 LKs
အဆီခ်စက္ - မြန်မာ
အဆီခ်စက္ အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, မဂၤလာေတာင္ညြန္႕
2.50 LKs
အားကစားစက္ - မြန်မာ
အားကစားစက္ အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, ရန္ကုန္
15,000 Ks
Tummy Trimmer အိပ္ထမတင္စက္ - မြန်မာ
Tummy Trimmer အိပ္ထမတင္စက္ အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, ေက်ာက္တံတား
10,000 Ks
Dumbell  - မြန်မာ
Dumbell အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, ေျမာက္ဒဂံု
30,000 Ks
အားကစားစက္ဘီး - မြန်မာ
အားကစားစက္ဘီး အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, ရန္ကုန္
1.50 LKs
6 in 1 Treadmill - မြန်မာ
6 in 1 Treadmill အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, ရန္ကုန္
1.50 LKs