ပလတ္စတစ္ေလာင္းစက္ - မြန်မာ
ပလတ္စတစ္ေလာင္းစက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, စမ္းေခ်ာင္း
80,000 Ks
ဓါးစက္ - မြန်မာ
ဓါးစက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, စမ္းေခ်ာင္း
100,000 Ks