ဆိုဖာထိုင္ခံု - မြန်မာ
ဆိုဖာထိုင္ခံု ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, စမ္းေခ်ာင္း
100,000 Ks
Samsung 2 Doors Refrigerator - မြန်မာ
Samsung 2 Doors Refrigerator အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, စမ္းေခ်ာင္း
1.60 LKs
Panasonic R410a Air-Con  - မြန်မာ
Panasonic R410a Air-Con အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, စမ္းေခ်ာင္း
3.60 LKs
Gree Air-Con - မြန်မာ
Gree Air-Con အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, စမ္းေခ်ာင္း
3.05 LKs
TV Stand - မြန်မာ
TV Stand ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, စမ္းေခ်ာင္း
17,000 Ks
Cold Drink Dispenser - မြန်မာ
Cold Drink Dispenser အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, စမ္းေခ်ာင္း
6.00 LKs