လီလီပန္​းဥ - မြန်မာ
လီလီပန္​းဥ ဥယ်ာဥ္ျခံသံုးပစၥည္းမ်ား, စမ္းေခ်ာင္း
18,000 Ks
Panasonic Microwave Oven - မြန်မာ
Panasonic Microwave Oven အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, စမ္းေခ်ာင္း
70,000 Ks
Chigo 1.5HP Air-Con - မြန်မာ
Chigo 1.5HP Air-Con အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, စမ္းေခ်ာင္း
1.30 LKs
Electrolux Microwave  - မြန်မာ
Electrolux Microwave အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, စမ္းေခ်ာင္း
40,000 Ks