ေက်ာက္သင္ပုန္း - မြန်မာ
ေက်ာက္သင္ပုန္း အႏုပညာႏွင့္ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ား, စမ္းေခ်ာင္း
1,800 Ks
လက္ပတ္ - မြန်မာ
လက္ပတ္ အႏုပညာႏွင့္ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ား, စမ္းေခ်ာင္း
5,000 Ks