အပ္ခ်ဳ ဳပ္စက္ - မြန်မာ
အပ္ခ်ဳ ဳပ္စက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, ေျမာက္ဥကၠလာပ
1.30 LKs
မီးခံေသတၱာ - မြန်မာ
မီးခံေသတၱာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, ရန္ကုန္
100,000 Ks
ေလပူေလေအးစက္ - မြန်မာ
ေလပူေလေအးစက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, ေရႊကူ
15,000 Ks
Grinder Stand - မြန်မာ
Grinder Stand စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, ေျမာက္ဒဂံု
28,000 Ks
Cake Mixer Machine - မြန်မာ
Cake Mixer Machine စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, ရန္ကုန္
6.50 LKs
4' Cake Counter - မြန်မာ
4' Cake Counter စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, ရန္ကုန္
12.00 LKs