ေငြေရစက္ - မြန်မာ
ေငြေရစက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, သာေကတ
5.00 LKs
ေငြေရစက္ - မြန်မာ
ေငြေရစက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, သာေကတ
6.00 LKs
Steel Basin - မြန်မာ
Steel Basin စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, ေျမာက္ဒဂံု
50,000 Ks
Torque Wrench - မြန်မာ
Torque Wrench စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, လႈိင္
3.00 LKs
Screw Driver - မြန်မာ
Screw Driver စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, ရန္ကုန္
8,000 Ks
ေရစုပ္စက္ - မြန်မာ
ေရစုပ္စက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, သဃၤန္းကၽြန္း
95,000 Ks
အပ္ခ်ဳပ္စက္ - မြန်မာ
အပ္ခ်ဳပ္စက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, အင္းစိန္
65,000 Ks