(၂)မိနစ္အတြင္းမွာေၾကာ္ျငာတင္လိုက္ပါ!

က႑ႏွင့္တည္ေနရာေဒသ

ေၾကာ္ျငာ၏အေၾကာင္းအရာအခ်က္အလက္မ်ား

ကုန္ပစၥည္း၏ဓာတ္ပံုအစစ္
အမွန္မ်ားကိုသာတင္ေပးပါ! သင္၏ေၾကာ္ျငာကို
လူအမ်ားက (၇) ဆပိုမိုၾကည့္ရႈပါလိမ့္မည္!

Contact Information

သင္၏ေၾကာ္ျငာကိုတင္ျခင္းျဖင့္သင္သည္ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အသံုးျပဳျခင္းဆိုင္ရာသ
ေဘာတူညီမႈ
ႏွင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာဆိုင္ရာမူဝါဒကိုသေဘာတူညီၿပီးျဖစ္သည္။

ေၾကာ္ျငာတင္ဖို႕အခက္အခဲရိွေနပါသလား?

ကၽြန္ေတာ္တို႕ကို Viber မွဆက္သြယ္ပါ :
09254429588

လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ေဈးဝယ္မႈ

ဒီအခ်က္ေတြကေတာ့ ads.com.mm မွာလံုျခံဳစိတ္ခ်စြာျဖင့္အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ရန္အေကာင္းဆံုးအၾကံေပးခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

ေရာင္းခ်သူအား ျပင္ပတစ္ေနရာတြင္မေတြ႕ရိွမီ မည္သည့္အခါမွ်ႀကိဳတင္ေငြမေပးပါႏွင့္
သင္ဝယ္ယူေသာ ကုန္ပစၥည္းအတြက္ေျပစာရရိွႏိုင္ရန္ ေတာင္းဆိုပါ
ေငြအေက်မေပးေခ်ရေသးမီ ဝယ္ယူသူထံ ကုန္ပစၥည္းကိုမပို႔ေပးပါႏွင့္

ဤအခ်က္မ်ားျဖစ္ေပၚလာလွ်င္အထူးဂရုျပဳပါ


ကမ္းလွမ္းခ်က္မွာ ေကာင္းမြန္လြန္းေနလွ်င္
တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ သင္၏ ဘဏ္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ား (သို႔) သင့္၏ေငြေပးေခ်ကဒ္ အခ်က္အလက္မ်ားေပးရန္ေတာင္းဆိုလာလွ်င္
ေရာင္းသူ (သို႔) ဝယ္သူမွ လူခ်င္းေတြ႕ရန္ ျငင္းဆိုလွ်င္