(၂)မိနစ္အတြင္းမွာေၾကာ္ျငာတင္လိုက္ပါ!

က႑ႏွင့္တည္ေနရာေဒသ

ေၾကာ္ျငာ၏အေၾကာင္းအရာအခ်က္အလက္မ်ား

ကုန္ပစၥည္း၏ဓာတ္ပံုအစစ္
အမွန္မ်ားကိုသာတင္ေပးပါ! သင္၏ေၾကာ္ျငာကို
လူအမ်ားက (၇) ဆပိုမိုၾကည့္ရႈပါလိမ့္မည္!

သင္၏အေၾကာင္း

ဝမ္းနည္းပါတယ္ခင္ဗ်ာ၊ လူႀကီးမင္း၏အေကာင့္မွာအပိတ္ခံထားရပါတယ္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ သံုးစြဲသူပံ့ပိုးမႈအဖြဲ႕ သို႔ ဆက္သြယ္ပါ။
သင္၏ေၾကာ္ျငာကိုတင္ျခင္းျဖင့္သင္သည္ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အသံုးျပဳျခင္းဆိုင္ရာသ
ေဘာတူညီမႈ
ႏွင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာဆိုင္ရာမူဝါဒကိုသေဘာတူညီၿပီးျဖစ္သည္။

ေၾကာ္ျငာတင္ဖို႕အခက္အခဲရိွေနပါသလား?

ကၽြန္ေတာ္တို႕ကို Viber မွဆက္သြယ္ပါ :
09254429588

Ads.com.mm တြင္ေၾကာ္ျငာတင္ရန္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

  • ေၾကာ္ျငာတစ္ခုတည္းကို ထပ္ခါထပ္ခါမတင္ပါႏွင့္။
  • ဆက္သြယ္ရန္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပခ်က္ထဲတြင္
    မေဖာ္ျပပါႏွင့္။
  • ေခါင္းစဥ္တြင္ ေဈးႏႈန္းကိုေဖာ္ျပျခင္းမျပဳပါႏွင့္။
  • တားျမစ္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေရာင္းခ်ခြင့္မျပဳပါ။