ငါးကန္​ - မြန်မာ
ငါးကန္​ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, ပုဇြန္ေတာင္
10,000 Ks
အေမြးပြေၾကာင္ - မြန်မာ
အေမြးပြေၾကာင္ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, စမ္းေခ်ာင္း
2.50 LKs
Lucky Fish - မြန်မာ
Lucky Fish အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, မဟာေအာင္ေၿမ
70,000 Ks
ၾကက္​တူ​ေရြးအယဥ္​ - မြန်မာ
ၾကက္​တူ​ေရြးအယဥ္​ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, မဂၤလာေတာင္ညြန္႕
85,000 Ks
အေမြးပြေၾကာင္ - မြန်မာ
အေမြးပြေၾကာင္ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, စမ္းေခ်ာင္း
2.50 LKs
Hamster - မြန်မာ
Hamster အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
5,000 Ks
ငါးကန္ - မြန်မာ
ငါးကန္ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, ေရႊၿပည္သာ
60,000 Ks