အေဆာင္ - မြန်မာ
အေဆာင္ အခန္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
75,000 Ks