Drone - မြန်မာ
Drone အျခားလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
65,000 Ks
Mipai 4
Mipai 4" T5 28Watt Frame အျခားလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
15,000 Ks
LED High Power Lamp - မြန်မာ
LED High Power Lamp အျခားလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
4,000 Ks