ပယင္း - မြန်မာ
ပယင္း လက္ဝတ္ရတနာႏွင့္နာရီမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
80,000 Ks
Rolex Watch - မြန်မာ
Rolex Watch လက္ဝတ္ရတနာႏွင့္နာရီမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
2.35 LKs
နားကပ္ - မြန်မာ
နားကပ္ လက္ဝတ္ရတနာႏွင့္နာရီမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
5,000 Ks
Rado Diastar Watch - မြန်မာ
Rado Diastar Watch လက္ဝတ္ရတနာႏွင့္နာရီမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
6.40 LKs
Lokai Bracelet - မြန်မာ
Lokai Bracelet လက္ဝတ္ရတနာႏွင့္နာရီမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
5,500 Ks
Hublot Geneve Watch (New Design) - မြန်မာ
Hublot Geneve Watch (New Design) လက္ဝတ္ရတနာႏွင့္နာရီမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
1.39 LKs
Hublot Geneve Watch - မြန်မာ
Hublot Geneve Watch လက္ဝတ္ရတနာႏွင့္နာရီမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
87,000 Ks