ကေလးပုခက္ - မြန်မာ
ကေလးပုခက္ အရုပ္ႏွင့္ကေလးအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
50,000 Ks
ၾကိတ္သားဗီရို - မြန်မာ
ၾကိတ္သားဗီရို ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
70,000 Ks
မွန္တင္ခုံ - မြန်မာ
မွန္တင္ခုံ ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
40,000 Ks
ျခင္ဖမ္းစက္ - မြန်မာ
ျခင္ဖမ္းစက္ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
7,500 Ks
Panasonic Microwave NN-ST340M - မြန်မာ
Panasonic Microwave NN-ST340M အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
70,000 Ks
Cabinet ဗီ႐ို - မြန်မာ
Cabinet ဗီ႐ို ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
15,000 Ks
Air Cooler - မြန်မာ
Air Cooler အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
95,000 Ks