ျခင္ဖမ္းစက္ - မြန်မာ
ျခင္ဖမ္းစက္ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
7,500 Ks
Panasonic Microwave NN-ST340M - မြန်မာ
Panasonic Microwave NN-ST340M အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
70,000 Ks
Air Cooler - မြန်မာ
Air Cooler အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
95,000 Ks