ေရတိုင္ကီ - မြန်မာ
ေရတိုင္ကီ ဥယ်ာဥ္ျခံသံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
21,000 Ks
Spanner - မြန်မာ
Spanner ဥယ်ာဥ္ျခံသံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
2,800 Ks
Hardware Tools - မြန်မာ
Hardware Tools ဥယ်ာဥ္ျခံသံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
2,800 Ks
E27 Sensor Lamp Base - မြန်မာ
E27 Sensor Lamp Base ဥယ်ာဥ္ျခံသံုးပစၥည္းမ်ား, ဗဟန္း
8,000 Ks
Paho Voltage Regulator - မြန်မာ
Paho Voltage Regulator ဥယ်ာဥ္ျခံသံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
1.40 LKs