Huawei 4G Office Wifi Router - မြန်မာ
Huawei 4G Office Wifi Router ကြန္ပ်ဴတာဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, ေက်ာက္တံတား
63,000 Ks
Laptop Memory DDR3 4GB - မြန်မာ
Laptop Memory DDR3 4GB ကြန္ပ်ဴတာဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
18,000 Ks
Laptop Memory DDR3 4GB - မြန်မာ
Laptop Memory DDR3 4GB ကြန္ပ်ဴတာဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
18,000 Ks
Epson A3 Printer - မြန်မာ
Epson A3 Printer ကြန္ပ်ဴတာဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
3.50 LKs
Desktop Hard Disk 160GB  - မြန်မာ
Desktop Hard Disk 160GB ကြန္ပ်ဴတာဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
15,000 Ks
Desktop Internal Hard Disk (500GB) - မြန်မာ
Desktop Internal Hard Disk (500GB) ကြန္ပ်ဴတာဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
27,000 Ks
Computer UPS - မြန်မာ
Computer UPS ကြန္ပ်ဴတာဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
14,000 Ks
16
16" Prolink Monitor ကြန္ပ်ဴတာဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
68,000 Ks
24
24" Samsung LED Monitor ကြန္ပ်ဴတာဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
1.10 LKs