Sony Video Camera - မွနျမာ
Sony Video Camera ကင်မရာနှင့်ရုပ်သံမှတ်တမ်းတင်စက်များ, ပန်းဘဲတန်း
1.75 LKs
Mini Spy Pen - မွနျမာ
Mini Spy Pen ကင်မရာနှင့်ရုပ်သံမှတ်တမ်းတင်စက်များ, ပန်းဘဲတန်း
28,000 Ks
Canon Powershot SX610 Camera - မွနျမာ
Canon Powershot SX610 Camera ကင်မရာနှင့်ရုပ်သံမှတ်တမ်းတင်စက်များ, ပန်းဘဲတန်း
85,000 Ks
Sony Handycam HD Camera - မွနျမာ
Sony Handycam HD Camera ကင်မရာနှင့်ရုပ်သံမှတ်တမ်းတင်စက်များ, ပန်းဘဲတန်း
1.30 LKs
Nikon D7000 Camera with 18-105mm Lens  - မွနျမာ
Nikon D7000 Camera with 18-105mm Lens ကင်မရာနှင့်ရုပ်သံမှတ်တမ်းတင်စက်များ, ပန်းဘဲတန်း
6.50 LKs
4K Action Camera - မွနျမာ
4K Action Camera ကင်မရာနှင့်ရုပ်သံမှတ်တမ်းတင်စက်များ, ပန်းဘဲတန်း
65,000 Ks
Nikon D50 Camera - မွနျမာ
Nikon D50 Camera ကင်မရာနှင့်ရုပ်သံမှတ်တမ်းတင်စက်များ, ပန်းဘဲတန်း
3.30 LKs
Nikon D7000 - မွနျမာ
Nikon D7000 ကင်မရာနှင့်ရုပ်သံမှတ်တမ်းတင်စက်များ, ပန်းဘဲတန်း
6.90 LKs