ပန္းခ်ီကား - မြန်မာ
ပန္းခ်ီကား အႏုပညာႏွင့္ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
1.30 LKs