စက္ဘီး - မြန်မာ
စက္ဘီး အျခားစက္တပ္ယာဥ္မ်ား, သဃၤန္းကၽြန္း
30,000 Ks
2016 Volvo LG93 - မြန်မာ
2016 Volvo LG93 အျခားစက္တပ္ယာဥ္မ်ား, ေပါက္
380.00 LKs
ကုန္တင္ဂါလီ - မြန်မာ
ကုန္တင္ဂါလီ အျခားစက္တပ္ယာဥ္မ်ား, ေတာင္ဥကၠလာပ
80,000 Ks
ေထာ္လာဂ်ီ - မြန်မာ
ေထာ္လာဂ်ီ အျခားစက္တပ္ယာဥ္မ်ား, ဗန္းေမာ္
7.00 LKs