ဝိတ္​ဘီး - မြန်မာ
ဝိတ္​ဘီး အျခားအိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
50,000 Ks
ေမႊးပြေစာင္ - မြန်မာ
ေမႊးပြေစာင္ အျခားအိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
4,500 Ks