အိပ္ယာခင္း - မြန်မာ
အိပ္ယာခင္း အျခားအိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား, ပုသိမ္ၾကီး
16,500 Ks
ေရစစ္သဘတ္ - မြန်မာ
ေရစစ္သဘတ္ အျခားအိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
2,500 Ks
ျခံဳေစာင္ - မြန်မာ
ျခံဳေစာင္ အျခားအိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား, လမ္းမေတာ္
10,000 Ks