ျခင္ဖမ္းစက္ - မြန်မာ
ျခင္ဖမ္းစက္ အျခားအိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
23,000 Ks