ဘီတင္စက္ - မြန်မာ
ဘီတင္စက္ အျခားအိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား, အမရပူရ
70,000 Ks
Digital Weight Scale - မြန်မာ
Digital Weight Scale အျခားအိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
9,000 Ks