ေရတိုင္ကီ - မြန်မာ
ေရတိုင္ကီ အျခားအိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
10,000 Ks
Ladder - မြန်မာ
Ladder အျခားအိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
40,000 Ks
ဝိတ္​ဘီး - မြန်မာ
ဝိတ္​ဘီး အျခားအိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
50,000 Ks