ဆီမီး - မြန်မာ
ဆီမီး အျခားအိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
6,500 Ks
Solex Doorlock - မြန်မာ
Solex Doorlock အျခားအိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား, အင္းစိန္
8,500 Ks
Mini Bathtub - မြန်မာ
Mini Bathtub အျခားအိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား, ေရနံေခ်ာင္း
60,000 Ks