ေမြ႔ယာ - မြန်မာ
ေမြ႔ယာ အျခားအိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
48,000 Ks
ေမြ႔ယာ - မြန်မာ
ေမြ႔ယာ အျခားအိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
1.20 LKs
အဝတ္တန္း - မြန်မာ
အဝတ္တန္း အျခားအိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
15,000 Ks
မိႉ႕ေမြ႕ယာ - မြန်မာ
မိႉ႕ေမြ႕ယာ အျခားအိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
70,000 Ks