ဝွီးခ်ဲအသစ္​ - မြန်မာ
ဝွီးခ်ဲအသစ္​ အျခားအိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား, ဒဂံုဆိပ္ကမ္း
90,000 Ks
Aluminium Slide (2 Door) - မြန်မာ
Aluminium Slide (2 Door) အျခားအိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား, လွည္းတန္း
1.75 LKs
ATM Piggy Bank - မြန်မာ
ATM Piggy Bank အျခားအိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
12,500 Ks
Wifi Door Bell Camera - မြန်မာ
Wifi Door Bell Camera အျခားအိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား, ေက်ာက္တံတား
1.15 LKs
သံ ဖရိမ္ - မြန်မာ
သံ ဖရိမ္ အျခားအိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား, လွည္းတန္း
100,000 Ks
ေရတိုင္ကီ - မြန်မာ
ေရတိုင္ကီ အျခားအိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
10,000 Ks