ပန္ကာ - မြန်မာ
ပန္ကာ အျခားလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား, မဂၤလာေတာင္ညြန္႕
7,500 Ks
LED Power Supply - မြန်မာ
LED Power Supply အျခားလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
7,000 Ks
Multi Digital Remote Control - မြန်မာ
Multi Digital Remote Control အျခားလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား, ဗဟန္း
7,000 Ks
နားကေလာ္ စက္ - မြန်မာ
နားကေလာ္ စက္ အျခားလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား, ပုဇြန္ေတာင္
2,500 Ks
E-Cigarette - မြန်မာ
E-Cigarette အျခားလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား, လႈိင္
90,000 Ks